Als een klant uw factuur niet of niet geheel betaalt en u hebt de BTW al aan de Belastingdienst afgedragen, dan kunt u via de BTW-teruggaafregeling deze BTW weer van de Belastingdienst terugvragen. Dit kan in tijden van recessie van pas komen.

De BTW die u aan uw afnemers in rekening brengt, moet u aan de Belastingdienst voldoen. Als uw afnemer de factuur niet of niet geheel betaalt, heeft u waarschijnlijk al wel BTW over deze factuur afgedragen aan de Belastingdienst. Deze BTW kunt u middels een brief terugvragen van de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u aannemelijk kunt maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Er hoeft geen sprake te zijn van een faillissement. Als uw vordering oninbaar is, dient u het teruggavenverzoek binnen een maand na het moment waarop vaststaat dat de afnemer u het verschuldigde bedrag niet meer zal betalen in te dienen. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het belastingkantoor waar u onder valt.

Welke gegevens moet u in uw verzoek vermelden:
 naam en adres van uw afnemer
 datum- en factuurnummer
 het niet-betaalde factuurbedrag
 gegevens waarmee u aannemelijk maakt dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen
 het bedrag aan BTW dat u terugvraagt

Staan deze gegevens ook op de factuur dan kunt u volstaan met het toesturen van een kopiefactuur.

Let op!
Het is niet mogelijk om het teruggevraagde BTW-bedrag te verrekenen met uw aangifte omzetbelasting. Over de teruggaaf ontvangt u een afzonderlijke beschikking.