Het urencriterium wordt vervangen door een omzetcriterium van € 10.000. Wat houdt het omzetcriterium in?

Indien u voldoet aan het urencriterium krijgt u toegang tot de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de fiscale oudedagsreserve. Uw toegang is straks niet meer afhankelijk van uw uren maar van uw omzet.

Wat wordt gerekend tot uw omzet?

Voor het omzetcriterium wordt onder omzet verstaan: ‘de opbrengst uit leveringen van goederen en diensten die direct voortvloeien uit uw onderneming – onder aftrek van kortingen en dergelijke – en van over de omzet geheven belastingen’. Hiermee wordt dus de netto-omzet bedoeld die u opneemt in de jaarstukken en ook bekend is uit de Wet op de jaarrekening. Opbrengsten die niet direct voortvloeien uit de reguliere uitoefening van uw onderneming, zoals renteopbrengsten en opbrengsten van vorderingen en effecten, tellen niet mee voor het omzetcriterium.

Samenwerkingsverband

Is er sprake van een samenwerkingsverband? Voor het omzetcriterium moet u dan de winsttoedeling volgen. Omzet die u heeft behaald met werkzaamheden in een ongebruikelijk samenwerkingsverband die hoofdzakelijk ondersteunend van aard zijn, tellen niet mee voor het omzetcriterium. Hetzelfde geldt voor de omzet die is behaald met leveringen en diensten door een verbonden persoon ten behoeve van een bovenmaatschap of – firma.

Zwanger

Voor zwangere onderneemsters geldt een lagere omzetnorm. De leveringen en diensten worden tijdens de periode die overeenkomt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkneemsters, voor de bepaling van de omzet geacht niet te zijn onderbroken.

Let op!
Het is nog niet duidelijk wanneer het omzetcriterium gaat gelden. De uitwerking in het wetsvoorstel gaat alleen in op de introductie van het omzetcriterium voor de zelfstandigenaftrek. Het omzetcriterium is voor de overige ondernemersfaciliteiten nog niet uitgewerkt.