Hoe kunt u als dga voorkomen dat u aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv? Het risico op aansprakelijkheid kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaande tips helpen u op weg.

Tip 1: Wees een goed bestuurder

Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bv. Uw bv is namelijk als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de bv uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden. Handel daarom als een goed bestuurder. Ga niet namens de bv zware contractuele verplichtingen aan, wanneer u weet dat de bv hieraan niet kan voldoen. Zorg dat de inschrijving van de bv in het Handelsregister altijd up-to-date is en deponeer op tijd de jaarstukken van de bv bij de Kamer van Koophandel.

Tip 2: Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

Om het risico te beperken dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering is niet goedkoop en u sluit hiermee niet alle risico’s uit. Laat u dus vooraf goed informeren over wat wel en wat niet wordt gedekt door de verzekering.

Tip 3: Meld betalingsonmacht op tijd

Is uw bv door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat om belasting of premies te betalen, meldt deze betalingsonmacht dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst. Bij een tijdige schriftelijke melding van betalingsonmacht – dat wil zeggen binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting of premies uiterlijk hadden moeten zijn betaald – bent u in principe niet aansprakelijk. Dat is alleen anders als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van de melding van betalingsonmacht.

Tip 4: Keer niet zomaar dividend uit

Wanneer uw bv dividend uitkeert, dan moet u als bestuurder hier goedkeuring voor verlenen. Als achteraf blijkt dat u die goedkeuring niet had mogen verlenen, dan bent u in privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dividenduitkering. Ook als aandeelhouder kunt u aansprakelijk worden gesteld wanneer u wist of had moeten weten dat de bv na de dividenduitkering niet meer in staat zou zijn tot het betalen van haar schulden.

Let op!
Sinds 1 oktober 2012 geldt er een verplichte uitkeringstoets als de bv een dividend gaat uitkeren. Uit die toets moet blijken dat de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Beperk de aansprakelijkstelling door alles rondom de dividenduitkering goed te documenteren, zoals de uitkeringstoets en de positieve uitkomst daarvan. Zo kunt u bewijzen dat het uitkeren van dividend berust op een weloverwogen beslissing.

Tip 5: Doe gedegen onderzoek bij aandelenverkoop

Verkoopt u de aandelen in uw bv en bestaat de bv op het moment van de aandelenverkoop in belangrijke mate uit beleggingen (waaronder liquide middelen) en uit stille reserves in activa en/of fiscale reserves (bijvoorbeeld de herinvesteringsreserve), pas dan extra op. Soms kunt u als verkoper achteraf alsnog aansprakelijk worden gesteld wanneer de verkochte bv de, nadien verschuldigde, vennootschapsbelasting over de reserves op het verkoopmoment niet kan voldoen. Voorkom onaangename verrassingen. Doe in ieder geval vóór de aandelenverkoop gedegen onderzoek naar de koper en eis zekerheid voor de betaling van de verschuldigde belasting.