Heeft u een belastingschuld, maar verwacht u binnen afzienbare tijd een teruggaaf van de Belastingdienst? Vraag dan om uitstel van betaling voor uw belastingschuld. De Belastingdienst kan dan uw belastingschuld verrekenen met de teruggaaf die u verwacht.

U moet het uitstel van betaling schriftelijk aanvragen. Vermeld in uw brief waarom u uitstel wilt en stuur een berekening van het terug te verwachte bedrag.

Let op!
Voor toeslagen geldt een apart verrekeningsbeleid. 

Voorwaarden

De Belastingdienst stelt wel een aantal voorwaarden. Zo is geen uitstel mogelijk als:

  • het belastingjaar- of tijdvak waarvoor u een teruggaaf verwacht nog niet voorbij is,
  • u nog geen aangifte heeft gedaan of een brief heeft gestuurd op grond waarvan u de teruggaaf verwacht,
  • over de verwachte teruggaaf een verschil van mening bestaat met de Belastingdienst.

Let op!
Uitstel van betaling betekent niet dat de Belastingdienst geen invorderingsrente in rekening brengt. Houd dus rekening met een hoger te betalen bedrag nadat het uitstel van betaling is afgelopen.